Privacybeleid

Hondenartikelen.com respecteert uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hondenartikelen.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25.05.2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen.

Over de gegevensverwerking van Hondenartikelen.com

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van OpenCart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze software verwerkt. OpenCart bevat uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en hiermee zullen uw gegevens nooit gebruikt worden voor een ander doel. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Webhosting

Wij nemen webhosting af van Neostrada. Wij nemen webhosting af van Neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens Hondenartikelen.com en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Neostrada schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Payment Service Providers

Sisow B.V.
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow B.V. Sisow B.V. verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow. B.V. behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’ s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL/MyParcel

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/MyParcel delen. PostNL/MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/MyParcel onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om van Hondenartikelen.com een bevestiging te vragen of we uw persoonsgegevens verwerken, en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de verwerking van gegevens te laten corrigeren, te laten wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens. Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, intrekkingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, gelieve een e-mail te sturen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Bovendien heeft u wanneer zich privacyschendingen voordoen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Cookiebeleid

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op uw computer installeert. Dit bestand houdt informatie bij van uw bezoek aan onze webshop en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Uw voorkeuren op te slaan; Om informatiesessies te registreren. Om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; Analysedoeleinden zoekmachine(s); Uw eerdere activiteiten op onze site te onthouden, zodat we u bij uw volgende bezoek beter van dienst kunnen zijn. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Door verder gebruik van onze webshop gaat u hiermee akkoord.

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze webshop bij te houden, te analyseren en zo onze webshop te verbeteren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, wel het volgende:

Een geanonimiseerd IP-adres;

Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt, het device, etc.;

Vanuit welke site u op onze webshop terecht bent gekomen;

Hoe lang de site is bekeken en welke pagina’s;

Het plaatsen van een bestelling.

Deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren, door het bijvoorbeeld optimaliseren van veel bekeken pagina’s, of het achterhalen van de volgorde van pagina’s voor het plaatsen van een bestelling. Dit alles is geanonimiseerd en niet tot persoonlijke gegevens terug te leiden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Onze contactpersoon voor privacyzaken: I. Bok, info@hondenartikelen.com.